Pravidlá ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľom?

Sme spoločnosť ILEK s.r.o., so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47623969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 96525/B, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.investicnyporadca.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t.z. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Oprávnené osoby sú pri činnostiach, ktoré smerujú k finančnému sprostredkovaniu zároveň poverenými osobami na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť Swiss Life Select Slovensko a.s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka, číslo: 4102/B, ktorá je finančným agentom a prevádzkovateľom osobných údajov.

Spoločnosť ILEK s.r.o. je pri činnostiach smerujúcich k finančnému sprostredkovaniu taktiež ako podriadený finančný agent spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. poverenou osobou na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť Swiss Life Select Slovensko a.s.

Tu si môžete pozrieť informačné memorandum spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. k spracovaniu osobných údajov.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb 

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu našich služieb (zaslanie e-bookov, zasielanie prístupov do aplikácií, zasielanie online kurzov, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre, nájdenie vhodného finančného agenta na sprostredkovanie finančných produktov a poradenstva v oblasti finančných služieb).

Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovania môžeme ako poveraná osoba na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť Swiss Life Select Slovensko a.s. spracovávať výlučne v ich systémoch tieto osobné údaje: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o bonite, údaje o ekonomickej identite, u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a prípadne ďalšie osobné údaje ak tak zákon výslovne stanovuje. 

 • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Jedine na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Využívanie cookies

Tento web pre správne fungovanie, pre štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám 

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne vymedzenom rozsahu oprávnrným osobám (naši zamestnanci a spolupracovníci).

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sprístupňujeme a poskytujeme finančným inštitúciám, iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní.

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch sprístupňujeme a poskytujeme iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o cenných papieroch.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu 

Všetky osobné údaje budú spracované na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: jaroslav@ilek.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť - Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - jen s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme časovú lehotu aspoň 60 dní.
 • Právo na výmaz - Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémoch, kde osobné údaje spracovávame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 120 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanoveným zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.
Sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov 

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk

E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421911857221 alebo na e-mail: jaroslav@ilek.sk.

Máte otázku? napíšte mi