Ako zhodnotiť peniaze, ktoré nechcete investovať dlhodobo

Ak nechcete investovať finančné prostriedky dlhodobo, nemôžete využiť akciové investície. Tie síce patria dlhodobo k najziskovejším aktívam, ale nie sú vhodné na krátkodobé investovanie.

Čo je vhodné na kratšie obdobie?

Pri kratšom období sú vhodné také investície, ktoré minimalizujú riziko straty, resp. dočasného poklesu jej hodnoty.

Dlhodobo to boli vždy peňažné fondy, dlhopisové fondyšpeciálne fondy nehnuteľností. Avšak vďaka nízkym úrokovým sadzbám za poslednú dekádu, peňažné a dlhopisové fondy takmer upadli do zabudnutia.

Doba sa zmenila. Úrokové sadzby išli hore. To pozitívne ovplyvnilo aj mnohé investičné riešenia, ktoré sú vhodné na kratšie obdobie.

V tomto článku sa zameriavam na investície vhodné práve na kratší čas – od 1 mesiaca až po 5 rokov.

Zaistený – IAD depozitné konto

 • Kto fond spravuje – IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť založená v roku 1991.
 • Odporúčaný investičný horizont – 1 až 12 mesiacov.
 • Očakávaná výkonnosť – Výnos je vyhlasovaný vždy na mesiac vopred a jeho výška závisí od úrokových sadzieb na trhu. Aktuálne je to 2,2% p.a. (platné od 1.7.2023). V roku 2023 je možné ešte očakávať ďalší nárast výnosu.
 • Vstupný poplatok – 0 EUR.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých termínovaných vkladov. Aktuálne je viac ako 90% majetku fondu v termínovaných vkladoch.
 • Na čo je tento fond vhodný – Tento fond je vhodný na zhodnotenie krátkodobej rezervy do jedného roka. Ja osobne využívam tento typ fondov ako náhradu sporiaceho účtu, kde sú bez viazanosti mizivé úroky. Depozitné konto dosahuje dokonca vyššiu výkonnosť, ako väčšina termínovaných vkladov a navyše bez akejkoľvek viazanosti.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 1 zo 7, čo je najnižšia riziková trieda. Peňažné fondy patria k najbezpečnejším typom fondov s ľahko čitateľnou výkonnosťou do budúcnosti.
 • Vývoj v minulosti – Pri peňažnom fonde minulá výkonnosť absolútne nič nehovorí o budúcnosti, keďže aktuálna výkonnosť sa odvíja od aktuálnych úrokových sadzieb. A tie sú teraz vyššie, vďaka čomu IAD Investments v depozitnom konte vyhlasuje vyššiu výkonnosť, ako v minulosti, kedy sa úrokové sadzby na trhu hýbali okolo nuly. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť vývoj hodnoty investície v minulosti.
IAD depozitné konto - vývoj k 22.5.2023

Zdroj: https://iad.sk/podielove-fondy/fond/zaisteny-iad-depozitne-konto/

Prvý realitný fond, IAD Investments

 • Kto fond spravuje – IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť založená v roku 1991.
 • Odporúčaný investičný horizont – 5 rokov podľa správcu fondu. Ľudia ho však bežne používajú aj na obdobie 2 a viac rokov.
 • Očakávaná výkonnosť – V minulom roku bola výkonnosť 5,64% a rok predtým to bolo 4,91%. Za posledných 10 rokov to bolo 4,05% p.a. Ide o fond a presne zadefinovať výkonnosť nie je možné. Je to iba v úrovní očakávaní a tie sú v rozmedzí 4 až 5% p.a. Vyššie sadzby na trhu budú mať pozitívny vplyv aj na výkonnosť tohto fondu.
 • Vstupný poplatok – 3% z výšky investície, pri sume nad 16.600 EUR je možná zľava. Pre existujúcich klientov, ktorí majú peniaze aj v depozitnom konte, to môže byť 0,5%.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do cenných papierov naviazaných na realitný trh. Ide prevažne o pôžičky realitným spoločnostiach, v ktorých má fond majetkovú účasť a do majetkových účastí realitných spoločností.
 • Na čo je tento fond vhodný – Cieľom fondu je dosahovať stabilný rast investície. Je vhodný na strednodobú rezervu a na vyváženie celkového investičného portfólia.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 2 zo 7, čo je nízka riziková trieda. Slovenské realitné fondy môžu zo zákona, ak je to v záujme ochrany investorov, pozastaviť vyplácanie podielových listov až na 12 mesiacov. Aj preto je správcom odporúčaný investičný horizont 5 rokov. Na druhej strane od vzniku fondu ešte nikdy nedošlo k pozastaveniu vyplácania.
 • Vývoj v minulosti – Podľa slovenského zákona ide o špeciálny fond nehnuteľností. Tieto typy fondov patria k fondom, ktoré sa vyznačujú dlhodobo stabilným vývojom. Je to vidieť aj na obrázku nižšie.
IAD realitný fond - vývoj k 22.5.2023

Zdroj: https://iad.sk/podielove-fondy/fond/prvy-realitny-fond/

 • Detailnejšie informácie k fondu – Môžete si ich pozrieť na tomto odkaze.

Realitný fond, 365.invest

Je tu možnosť investovať s nulovým vstupným poplatkom iba do 31.5. 2023.

 • Kto fond spravuje – 365.invest, jedna z najstarších správcovských spoločností v SR založená v roku 1995.
 • Odporúčaný investičný horizont – 3 roky podľa správcu fondu.
 • Očakávaná výkonnosť – Za posledných 12 mesiacov to bolo 4,76% (údaj k 30.4.2023). Očakávaná výkonnosť je nad 4% p.a.
 • Vstupný poplatok – 1,5% z výšky investície a do 31.5.2023 má 365.invest akciu, kde je poplatok 0 EUR.
 • Výstupný poplatok – 2% pri výbere do 3 rokov.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do cenných papierov naviazaných na realitný trh. Ide prevažne o investície do majetkových účastí realitných spoločností a pôžičky realitným spoločnostiam.
 • Na čo je tento fond vhodný – Cieľom fondu je dosahovať stabilný rast investície v investičnom horizonte 3 roky a viac.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 2 zo 7, čo je nízka riziková trieda.
 • Vývoj v minulosti – Vývoj je podobný vývoju vyššie spomínanému realitnému fondu a aj tu sa môžeme baviť o dlhodobo stabilnom vývoji investície.
Realitný fond 365.invest - vývoj k 22.5.2023

Realitný fond 365.invest – vývoj k 22.5.2023

Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028

Možnosť investovať iba do 14.6. 2023.

 • Kto fond spravuje – Amundi, najväčší správca aktív v Európe.
 • Odporúčaný investičný horizont – 5 rokov.
 • Očakávaná výkonnosť – 6,2% p.a. pri dodržaní investičného horizontu 5 rokov v prípade splatenia dlhopisov každým emitentom. Stratégia Buy and Watch je o kúpe dlhopisového portfólia a držaní až do splatnosti dlhopisov, kde sa zloženie portfólia mení počas tohto obdobia len minimálne a je ľahké vypočítať budúcu výkonnosť podľa výšky vyplácaných kupónov z držaných dlhopisov.
 • Vstupný poplatok – Závisí od výšky investície. Je v rozmedzí 1,25% až 2% z výšky investície. Naši existujúci klienti môžu získať ešte nižší poplatok.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR pri splatnosti po 5 rokoch, 2% pred splatnosťou pri odpredaji do 5 rokov. Výstupný poplatok je príjmom tých klientov, ktorí budú investíciu držať do splatenia.
 • Do čoho fond investuje – Za všetky peniaze od investorov fond nakúpi dlhopisy od približne 80 kvalitných emitentov. Fond bude držať tieto dlhopisy až do ich splatnosti. Manažér fondu sleduje portfólio a môže niektoré dlhopisy v priebehu trvania investície nahradiť inými s dôrazom na splnenie výkonnostného cieľa.
 • Na čo je tento fond vhodný – Fond je určený na zhodnotenie finančných prostriedkov v horizonte 5 rokov s cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 3 zo 7, čo radí toto investičné riešenie k menej rizikovým investíciám. Vďaka nárastu úrokových sadzieb na trhu prinášajú dlhopisy vyššie zhodnotenie, čo pozitívne ovplyvňuje vo výkonnosti aj menej rizikové aktíva.
 • Detailnejšie informácie k fondu – Tu si môžete pozrieť základné marketingové informácie  a tu si môžete pozrieť detailné informácie.

Chcete nastaviť investičné portfólio na mieru a netrúfate si na to sami? Pokojne mi napíšte a môžem vám s tým pomôcť.

 

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 15 rokov.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov