Ako zhodnotiť peniaze, ktoré nechcete investovať dlhodobo

Ak nechcete investovať finančné prostriedky dlhodobo, nemôžete využiť akciové investície. Tie síce patria dlhodobo k najziskovejším aktívam, ale nie sú vhodné na krátkodobé investovanie.

Čo je vhodné na kratšie obdobie?

Pri kratšom období sú vhodné také investície, ktoré minimalizujú riziko straty, resp. dočasného poklesu jej hodnoty.

Dlhodobo to boli vždy peňažné fondy, dlhopisové fondyšpeciálne fondy nehnuteľností. Avšak vďaka nízkym úrokovým sadzbám za poslednú dekádu, peňažné a dlhopisové fondy takmer upadli do zabudnutia.

Doba sa zmenila. Úrokové sadzby išli hore. To pozitívne ovplyvnilo aj mnohé investičné riešenia, ktoré sú vhodné na kratšie obdobie.

V tomto článku sa zameriavam na investície vhodné práve na kratší čas – od 1 mesiaca až po 5 rokov.

Zaistený – IAD depozitné konto

 • Kto fond spravuje – IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť založená v roku 1991.
 • Odporúčaný investičný horizont – 1 až 12 mesiacov.
 • Očakávaná výkonnosť – Výnos je vyhlasovaný vždy na mesiac vopred a jeho výška závisí od úrokových sadzieb na trhu. Aktuálne je to 2,34% p.a. (platné od 1.12.2023).
 • Vstupný poplatok – 0 EUR.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých termínovaných vkladov. Aktuálne je viac ako 90% majetku fondu v termínovaných vkladoch.
 • Na čo je tento fond vhodný – Tento fond je vhodný na zhodnotenie krátkodobej rezervy do jedného roka. Ja osobne využívam tento typ fondov ako náhradu sporiaceho účtu, kde sú bez viazanosti mizivé úroky. Depozitné konto dosahuje dokonca vyššiu výkonnosť, ako väčšina termínovaných vkladov a navyše bez akejkoľvek viazanosti.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 1 zo 7, čo je najnižšia riziková trieda. Peňažné fondy patria k najbezpečnejším typom fondov s ľahko čitateľnou výkonnosťou do budúcnosti.
 • Vývoj v minulosti – Pri peňažnom fonde minulá výkonnosť absolútne nič nehovorí o budúcnosti, keďže aktuálna výkonnosť sa odvíja od aktuálnych úrokových sadzieb. A tie sú teraz vyššie, vďaka čomu IAD Investments v depozitnom konte vyhlasuje vyššiu výkonnosť, ako v minulosti, kedy sa úrokové sadzby na trhu hýbali okolo nuly. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť vývoj hodnoty investície v minulosti.
IAD depozitné konto - vývoj k 22.5.2023

Zdroj: https://iad.sk/podielove-fondy/fond/zaisteny-iad-depozitne-konto/

Peňažné ETF

 • Kto ETF spravuje – pri tomto riešení využívame ETF od viacerých zahraničných správcov.
 • Odporúčaný investičný horizont – do peňažných ETF má zmysel investovať už od 1 mesiaca, pri investovaní nad 12 mesiacov nemusíte platiť daň zo zisku.
 • Očakávaná výkonnosť – Výnos sa odvíja od sadzby Euro Short-Term Rate, ktorú určuje ECB a je tým pádom ľahko čitateľná. Od 20.9. je výkonnosť po očistení o priebežné poplatky je približne 3,3% p.a. Áno, čítate dobre, je to 3,3% p.a. bez viazanosti a môžete s ňou rátať, ak ECB nezmení úrokové sadzby.
 • Vstupný poplatok – 0 EUR.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do nástrojov peňažného trhu, ktorých výkonnosť je naviazaná na sadzbu Euro Short-Term Rate.
 • Na čo je tento fond vhodný – Tento fond je vhodný aj na zhodnotenie krátkodobej rezervy do jedného roka, ale tiež ako náhrada termínovaných vkladov aj na viac rokov. Aj najlepší termínovaný vklad na trhu, zarába menej, ako tieto ETF. Pri termínovaných vkladoch je aj 4% p.a. menej, pretože podlieha zrážkovej dani a pri ETF sa zisk po roku nezdaňuje.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tieto ETF sú klasifikované ako 1 zo 7, čo je najnižšia riziková trieda. Peňažné ETF patria k najbezpečnejším typom ETF s ľahko čitateľnou výkonnosťou do budúcnosti.
 • Vývoj v minulosti – Pri peňažnom fonde minulá výkonnosť absolútne nič nehovorí o budúcnosti, keďže aktuálna výkonnosť sa odvíja od aktuálnych úrokových sadzieb.

Prvý realitný fond, IAD Investments

 • Kto fond spravuje – IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť založená v roku 1991.
 • Odporúčaný investičný horizont – 5 rokov podľa správcu fondu. Ľudia ho však bežne používajú aj na obdobie 2 a viac rokov.
 • Očakávaná výkonnosť – V minulom roku bola výkonnosť 5,64% a rok predtým to bolo 4,91%. Za posledných 10 rokov to bolo 4,05% p.a. Ide o fond a presne zadefinovať výkonnosť nie je možné. Je to iba v úrovní očakávaní a tie sú v rozmedzí 4 až 5% p.a. Vyššie sadzby na trhu môžu mať čiastočne pozitívny vplyv aj na výkonnosť tohto fondu.
 • Vstupný poplatok – 3% z výšky investície, pri sume nad 16.600 EUR je možná zľava. Pre existujúcich klientov, ktorí majú peniaze aj v depozitnom konte, to môže byť 0,5%.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do cenných papierov naviazaných na realitný trh. Ide prevažne o pôžičky realitným spoločnostiach, v ktorých má fond majetkovú účasť a do majetkových účastí realitných spoločností.
 • Na čo je tento fond vhodný – Cieľom fondu je dosahovať stabilný rast investície. Je vhodný na strednodobú rezervu a na vyváženie celkového investičného portfólia.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 2 zo 7, čo je nízka riziková trieda. Slovenské realitné fondy môžu zo zákona, ak je to v záujme ochrany investorov, pozastaviť vyplácanie podielových listov až na 12 mesiacov. Aj preto je správcom odporúčaný investičný horizont 5 rokov. Na druhej strane od vzniku fondu ešte nikdy nedošlo k pozastaveniu vyplácania.
 • Vývoj v minulosti – Podľa slovenského zákona ide o špeciálny fond nehnuteľností. Tieto typy fondov patria k fondom, ktoré sa vyznačujú dlhodobo stabilným vývojom. Je to vidieť aj na obrázku nižšie.
IAD realitný fond - vývoj k 22.5.2023

Zdroj: https://iad.sk/podielove-fondy/fond/prvy-realitny-fond/

 • Detailnejšie informácie k fondu – Môžete si ich pozrieť na tomto odkaze.

Realitní fond, INVESTIKA

 • Kto fond spravuje – INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je českým správcom a spravuje jeden z najväčších realitných fondov v rámci Čiech a Slovenska.
 • Odporúčaný investičný horizont – 5 rokov podľa správcu fondu.
 • Očakávaná výkonnosť – Cielený dlhodobý výnos správcu fondu v českej triede fondu je 5 až 6% p.a. V eurovej triede má na výkonnosť vplyv aj kurz českej koruny voči euru. Za posledných 12 mesiacov bola výkonnosť eurovej triedy fondu 4,38% (údaj k 31.10.2023).
 • Vstupný poplatok – závisí od výšky investície alebo zľavy obchodníka, cez ktorého si fond nakúpite. Pri našich klientoch uplatňujeme poplatok v rozmedzí 1 až 1,9%. Maximálny vstupný poplatok bez zľavy obchodníka alebo zľavy za výšku investície sú 4%.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR.
 • Do čoho fond investuje – Fond investuje do cenných papierov naviazaných na realitný trh. Aktuálne má v portfóliu 49 komerčných nehnuteľností určených na dlhodobý prenájom.
 • Na čo je tento fond vhodný – Cieľom fondu je dosahovať stabilný rast investície v investičnom horizonte 5 rokov a viac.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 2 zo 7, čo je nízka riziková trieda.
 • Vývoj v minulosti – Vývoj je podobný vývoju vyššie spomínaného realitného fondu, len dosahuje o niečo vyššiu výkonnosť.
INVESTIKA realitní fond – ročné výkonnosti od roku 2016 do 2022

INVESTIKA realitní fond – ročné výkonnosti od roku 2016 do 2022, zdroj: https://moje.investika.cz/investicni-fondy/investika-realitni-fond

Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028

Možnosť investovať skončila 8.11. 2023. Ďalšie podobné dlhopisové riešenie v Amundi je v príprave.

 • Kto fond spravuje – Amundi, najväčší správca aktív v Európe.
 • Odporúčaný investičný horizont – 5 rokov.
 • Očakávaná výkonnosť – 6,1% p.a. pri dodržaní investičného horizontu 5 rokov v prípade splatenia dlhopisov každým emitentom. Stratégia Buy and Watch je o kúpe dlhopisového portfólia a držaní až do splatnosti dlhopisov, kde sa zloženie portfólia mení počas tohto obdobia len minimálne a je ľahké vypočítať budúcu výkonnosť podľa výšky vyplácaných kupónov z držaných dlhopisov.
 • Vstupný poplatok – Závisí od výšky investície. Je v rozmedzí 1,25% až 2% z výšky investície. Naši existujúci klienti môžu získať ešte nižší poplatok.
 • Výstupný poplatok – 0 EUR pri splatnosti po 5 rokoch, 2% pred splatnosťou pri odpredaji do 5 rokov. Výstupný poplatok je príjmom tých klientov, ktorí budú investíciu držať do splatenia.
 • Do čoho fond investuje – Za všetky peniaze od investorov fond nakúpi približne 70 dlhopisy prevažne od kvalitných európskych firiem. Fond bude držať tieto dlhopisy až do ich splatnosti. Manažér fondu sleduje portfólio a môže niektoré dlhopisy v priebehu trvania investície nahradiť inými s dôrazom na splnenie výkonnostného cieľa.
 • Na čo je tento fond vhodný – Fond je určený na zhodnotenie finančných prostriedkov v horizonte 5 rokov s cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia.
 • Ukazovateľ rizika podľa SRI – Tento fond je klasifikovaný ako 3 zo 7, čo radí toto investičné riešenie k menej rizikovým investíciám. Vďaka nárastu úrokových sadzieb na trhu prinášajú dlhopisy vyššie zhodnotenie, čo pozitívne ovplyvňuje vo výkonnosti aj menej rizikové aktíva.
 • Detailnejšie informácie k fondu – Tu si môžete pozrieť základné marketingové informácie  a tu si môžete pozrieť detailné informácie.

Chcete nastaviť investičné portfólio na mieru a netrúfate si na to sami? Pokojne mi napíšte a môžem vám s tým pomôcť.

 

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 19 rokov.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov